ELEKTRODROŠĪBA (A, Bz, B, Cz, C)

Cena ar atlaidi Cena Reuglārā cena Vienības cena   

Ministru kabineta noteikumi Nr.1041 “Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības” 10.punkts nosaka, ka patstāvīgi strādāt elektroietaisē var persona, kurai piešķirta elektrodrošības grupa.

Programmas mērķis: Sniegt zināšanas par normatīvajiem aktiem un drošām darba metodēm, veicot darbus ar elektroietaisēm un elektroietaisēs.